RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 17 DESEMBER 2021)RENUNGAN HARIAN KATOLIK

JUMAT, 17 DESEMBER 2021

HARI BIASA KHUSUS ADVEN III (UNGU)

Novena Natal hari ke 2 – Lazarus (sahabat Yesus)

BACAAN I: Kej. 49:2.8-10

MAZMUR: 72:1-2.3-4b.7-8.17;

BACAAN INJIL: Matius 1:1-17

Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.

RENUNGAN:

Kita mendengar silsilah Yesus Kristus. Hal yang menarik dicermati adalah ada empat nama wanita yang bukan “orang baik-baik”. Tamar adalah wanita yang menikah dengan dua saudara laki-laki tanpa mempunyai anak. Kemudian Tamar melacurkan dirinya dengan bapa mertuanya, Yehuda (bdk. Kej. 38). Wanita kedua ialah Rahab yang profesinya ialah pelacur (bdk. Yos. 2:1 -7). Wanita ketiga ialah Rut (bdk. Rut. 1-4), keturunan Moab, yaitu bangsa yang dibenci dan dipandang hina. Yang keempat ialah Batsyeba, istri Uria (bdk. 2Sam 11), yaitu ibu Salomo. Dia adalah wanita yang dirayu Daud dan demi mendapatkannya Daud telah melakukan kekejian agar Uria terbunuh.

Masuknya keempat wanita ini dalam silsilah Yesus menunjukkan bahwa Allah mampu melaksanakan rencana keselamatan-Nya dengan menggunakan bukan hanya orang saleh dan suci, tetapi juga orang berdosa. Allah melukis dengan menggunakan garis lurus dan garis bengkok. Sering kali dalam perkawinan atau pergaulan pada umumnya, kita “dihantui” oleh latar belakang (“bibit”) seseorang, dan mengabaikan kekuatan rahmat Tuhan. Kedatangan Yesus, Sang Mesias, harus membuat kita lebih terbuka pada sesama dan percaya pada kuasa rahmat Allah yang mampu mengubah apa yang kurang baik dalam pandangan manusia.

Ya Yesus, semoga kami mampu menerima sesama apa adanya. Amin.


0 Response to "RENUNGAN HARIAN KATOLIK (JUMAT, 17 DESEMBER 2021)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel